CLÀUSULA 1.- EMPRESA ORGANITZADORA.

BIG BEN IDIOMES, amb domicili social en Plaça Comes, 15, entl 08028 de Barcelona, amb NIF 40835832E (d’ara endavant BIG BEN IDIOMES), organitza en les dates indicades a continuació, el Sorteig gratuït, sense obligació de compra, anomenat sorteig de lot de llibres en anglès per a nens (d’ara endavant el Sorteig) d’acord amb els requisits que es recullen en aquestes Bases.

CLÀUSULA 2.- TERMINI I MANERA DE PARTICIPAR

El termini per a participar és del dia 13 al 30 de setembre de 2021, tots dos inclosos.

Qui desitgi participar deurà:

Ser major de 18 anys.

Participació En línia:

Seguir a @bigbenidiomes en Instagram i/o Facebook en cas de participar en línia
Comentar en el post d’Instagram i esmentar un amic.
Es podrà participar totes les vegades que es vulgui.

Participació Offline

Emplenar el formulari de participació del full de mà i lliurar-lo en les nostres oficines de la plaça comes
Només es podrà lliurar un formulari per persona

La participació en el Sorteig implica que el participant compleix amb els requisits establerts i respecta i compleix les condicions d’Instagram.

Instagram no patrocina, avala, ni administra, de cap manera, aquest Sorteig, ni està associat a aquest.

CLÀUSULA 3.- PREMI.

Se sortejaran dos premis, un entre els participants en línia i un altre entre els participants ofline que consistirà en:

Dos (2) lots de 4 llibres en anglès per a nens de 3 a 10 anys. Un lot serà el premi per a en línia i l’altre lot per al premi offline.

El premi és intransferible i no es podrà canviar per diners.

Al premi del present Sorteig els serà aplicable la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el Reial decret 439/2007 de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques.

De conformitat amb la normativa anterior, en tractar-se d’un premi en espècie i amb un valor inferior a 300 euros, BIG BEN IDIOMES no necessita realitzar, davant l’Agència Tributària, el preceptiu ingrés a compte de l’IRPF.

CLÀUSULA 4.- SORTEIG.

El Sorteig serà realitzat el dia 10 d’Octubre de 2020 mitjançant l’extracció aleatòria d’un (1) guanyador i de tres (3) participants addicionals amb caràcter de reserva per al concurs en línia i (1) guanyador i de tres (3) participants addicionals amb caràcter de reserva per al concurs offline.

CLÀUSULA 5.- COMUNICACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI.

El guanyador serà contactat per missatge directe a través d’Instagram a partir de l’11 d’Octubre de 2020 o per email. En el cas que no fos possible localitzar-li en un termini de 48 hores, o bé, si rebutgés el premi expressament per qualsevol causa, Big Ben Idiomes acudirà als registres de reserva per ordre d’extracció.

Una vegada acceptat el premi, el guanyador rebrà un missatge privat explicatiu sobre com procedir per al lliurament. En el cas que el premi fos rebutjat pel guanyador i els tres reserves, el Sorteig serà declarat desert.

El guanyador autoritza al fet que el seu nom de perfil en Instagram sigui publicat en la pàgina web i xarxes socials de Big Ben Idiomes, així com en qualsevol dels canals oficials de comunicació de la marca sense que això generi dret al seu favor a rebre cap contraprestació.

CLÀUSULA 6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

Responsable:

BIG BEN IDIOMES amb D. Social Plaça Comes, 15, entlo 08028 de Barcelona tel.: +34 93218 573

EMAIL: info@bigbenidiomes.com

Finalitat i legitimació:

Tramitar la teva participació en el Sorteig i, si escau, procedir al lliurament del premi amb les retencions fiscals que resultessin procedents – Execució del contracte: Subscripció.

Dades tractades:

Dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades.

Destinataris:

Per al desenvolupament de les finalitats previstes anteriorment no es preveu que les teves dades es comuniquin a terceres societats, excepte obligació legal.

BIG BEN IDIOMES S.L. com a encarregat de tractament juntament amb altres proveïdors que actuaran sota les instruccions de BIG BEN IDIOMES

Les dades del guanyador poden publicar-se en les diferents Plataformes Web o Xarxes Socials de BIG BEN IDIOMES. Aquesta publicació pot implicar una transferència internacional amb destinació a un país la normativa de protecció del qual de dades no present un nivell equivalent a l’europea.

L’interessat, a través de la seva participació en el Sorteig, accepta tal transferència, sense perjudici que BIG BEN IDIOMES, S.L.. pugui adoptar mesures addicionals per a garantir el nivell de seguretat de les dades.

Termini de conservació:

Es conservaran pel termini d’un any.

Drets:

Accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, revocació del consentiment prèviament prestat, limitació al tractament a través del correu info@bigbenidiomes.com.

CLÀUSULA 7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT.

El mer fet de participar en el Sorteig implica l’acceptació íntegra de les presents Bases.

2.BIG BEN IDIOMES es reserva el dret a modificar les Bases del Sorteig, parcial o totalment en qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d’anul·lar-lo o deixar el premi desert en cas de detectar-se alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants en la pàgina Web de BIG BEN IDIOMES.

BIG BEN IDIOMES es reserva el dret d’excloure de la participació en el Sorteig a tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en les presents Bases. L’exclusió d’un participant, qualsevol que sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.
Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el Sorteig.
BIG BEN IDIOMES queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades en el seu cas pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

CLÀUSULA 8.- LLEI APLICABLE – CONTROVÈRSIA.

Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el Sorteig ha d’enviar-se per escrit a BIG BEN IDIOMES, S.L., a la Atde la Direcció, a la següent adreça: Plaza Comes, 15, entlo, 08028 de Barcelona en els trenta (30) dies posteriors a la data límit de participació en el Sorteig. En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes Bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als Tribunals de la ciutat de Barcelona.